overlay cross icon

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5 december 2023
Gelieve deze Voorwaarden aandachtig te lezen; indien u zich toegang verschaft tot, registreert of gebruik maakt van het Platform gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. U erkent dat deze Voorwaarden bindend zijn, en u bevestigt en geeft uw instemming met deze voorwaarden te kennen, door ofwel: op een knop te klikken of een selectievakje aan te vinken voor de aanvaarding van deze Voorwaarden; of zich te registreren voor, gebruik te maken van of toegang te krijgen tot het Platform, afhankelijk van wat eerder is (de "Ingangsdatum"). Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en gaat u akkoord met ons gebruik, verzameling en openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie in overeenstemming met onze privacyverklaring. Uw overeenkomst met ons met betrekking tot het naleven van deze gebruiksvoorwaarden wordt onmiddellijk van kracht bij aanvang van uw gebruik van deze website. Door gebruik te blijven maken van deze website stemt u ermee in dat alle voorwaarden van deze overeenkomst bestaan als een aanbod, uw gebruik wordt beschouwd als aanvaarding en als voldoende tegenprestatie en u wordt hierbij geacht wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Alle wijzigingen die in deze overeenkomst worden aangebracht, zijn onmiddellijk van kracht. Gelieve deze voorwaarden bij elk bezoek aan of toegang tot de website door te nemen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Indien u niet gebonden wenst te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, gelieve de website dan nu te verlaten.


De volgende terminologie is van toepassing op deze Servicevoorwaarden, het Privacybeleid en enige of alle Overeenkomsten: "Uitgever", "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar U, de Klant, zijn agenten, consultants, werknemers, functionarissen en directeuren die toegang hebben tot deze Website en de Servicevoorwaarden van het Bedrijf accepteren. "Interacty", "Bedrijf", "Ons", "Website", "Ons", "Wij" en "Ons", verwijst naar Interacty haar agenten, consultants, werknemers, functionarissen en directeuren. "Partij" of "Partijen", verwijst naar zowel de Klant als Onszelf, of ofwel de Klant ofwel Onszelf. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.


Onder voorbehoud van en in overweging van de wederzijdse beloften, voorwaarden en overeenkomsten die hierin zijn vervat, en waarvan de ontvangst en toereikendheid hierbij worden erkend, komen de partijen het volgende overeen:REIKWIJDTE VAN DE OVEREENKOMST

Interacty is ontwikkelaar en eigenaar van een online platform, dat het mogelijk maakt interactieve content te produceren en te produceren die via de Interactieve Eenheden van Interacty ("Interacty Platform") op de Uitgeversinventaris geplaatst kan worden. Interacty kan Advertenties opnemen in de Interactieve Eenheden met als doel het te gelde maken van de Inventaris. De uitgever stemt ermee in en erkent dat de frequentie, plaatsing en timing van de advertenties uitsluitend ter beoordeling van Interacty zijn.Bedrijf is een plaats

Het bedrijf fungeert als een platform waar gebruikers die zich aan het bedrijfsbeleid houden quizzen, polls en weggeefacties kunnen plaatsen, en waar ze quizzen, polls en weggeefacties kunnen vinden om te plaatsen. Het Bedrijf is niet direct betrokken bij de transactie tussen de host, de deelnemers aan de quiz en de deelnemers, tenzij specifiek is aangegeven dat de quiz, poll of weggever door het Bedrijf wordt gehost. Als gevolg hiervan heeft het Bedrijf geen controle over de kwaliteit, veiligheid, moraliteit of legaliteit van de quizzen, polls en weggeefacties, de waarheid of nauwkeurigheid van de vermeldingen, het vermogen van de hosts om items te leveren of het vermogen van deelnemers om in aanmerking te komen voor items. Het bedrijf kan de ware identiteit, leeftijd en nationaliteit van een gebruiker niet garanderen. U gaat ermee akkoord dat het bedrijf een trefpunt is en als zodanig niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, bijvoorbeeld gegevens, tekst, informatie, gebruikersnamen, afbeeldingen, foto's, profielen, audio, video, items en links die door u, andere gebruikers of externe partijen via de website van het bedrijf worden geplaatst. U gebruikt de producten en of service van het Bedrijf op eigen risico.Licenties

Hierbij verlenen wij U een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd recht op toegang tot en gebruik van de inhoud van de Website, uitsluitend met ondersteunde browsers via het internet voor Uw eigen interne doeleinden, onder voorbehoud van de Servicevoorwaarden. U mag niet toestaan dat de Website wordt gebruikt door of ten behoeve van onbevoegde derden. Niets in de Servicevoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als zou U het recht hebben om de rechten op toegang tot of gebruik van de Website over te dragen of toe te wijzen. U zult de Website of de inhoud ervan niet gebruiken in enig rechtsgebied waar de inhoud of het gebruik ervan wettelijk beperkt of verboden is. U zult de Website niet gebruiken voor enig ander doel dan het leren kennen van het Bedrijf, het bestellen en gebruiken van haar producten en diensten, of het onderhouden van uw klantenaccount. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan U worden verleend, zijn voorbehouden aan het Bedrijf en/of zijn licentiegevers. U verleent hierbij aan het Bedrijf een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om uw logo op onze Website, blogberichten en in ander marketingmateriaal te gebruiken. Alle communicatie of materiaal dat U naar deze site of naar ons verzendt, hetzij per elektronische post, per post, of op een andere manier, om welke reden dan ook, zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Hoewel u alle rechten op dergelijke mededelingen of materiaal behoudt, verleent u ons en onze agenten en gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, eeuwigdurend en wereldwijd recht om dergelijk materiaal te kopiëren, te verspreiden, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, te vertalen, aan te passen, te wijzigen en anderszins te gebruiken voor welk doel dan ook, ongeacht de vorm of het medium (nu bekend of niet bekend) waarin het wordt gebruikt. Gelieve ons geen vertrouwelijke of gepatenteerde informatie te bezorgen tenzij wij onderling schriftelijk anders zijn overeengekomen.Privacy

Wij moedigen U aan om Ons Privacybeleid te lezen en het te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen. Ons Privacybeleid vertelt U hoe Wij informatie over U en Uw computer of mobiele apparaat verzamelen en gebruiken, en hoe U de Diensten kunt gebruiken om dergelijke informatie met anderen te delen. Als U niet akkoord gaat met ons Privacybeleid, dan moet U stoppen met het gebruiken van onze diensten.Eigendomsrechten van de Vennootschap

De Website bestaat uit en bevat eigendomsrechten die eigendom zijn van het Bedrijf en zijn licentiegevers. Tenzij Wij U uitdrukkelijk schriftelijke toestemming geven voor het tegendeel, mag U de Website niet kopiëren of er afgeleide werken van maken, om welke reden dan ook, met inbegrip van het gebruik van framingtechnologieën om eigendomsinformatie in te sluiten. U stemt er ook mee in geen reverse engineering toe te passen op of toegang te verkrijgen tot onze Website om een concurrerend product of concurrerende dienst te bouwen, een product te bouwen met vergelijkbare kenmerken, functies of afbeeldingen, of kenmerken, functies of afbeeldingen te kopiëren. Elk ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom van het Bedrijf op een website van een derde partij of voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden.Algemene verklaringen en garanties

Elke partij verklaart en garandeert aan de andere partij dat: (i) Zij een rechtspersoon is en geldig bestaat onder de wetten van haar staat en/of land van oprichting, zoals van toepassing; en (ii) Zij de bevoegdheid en autoriteit heeft om deze Overeenkomst uit te voeren en te leveren en om haar verplichtingen hieronder uit te voeren. U verklaart en garandeert dat U geen inhoud zult indienen bij of publiceren via forums of op andere wijze beschikbaar zult maken op deze Website, of zult handelen op een wijze, die:


 • ernaar streeft kinderen uit te buiten of schade te berokkenen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, door te vragen naar persoonlijk identificeerbare gegevens of door anderszins in strijd te handelen met de wet, met inbegrip van de Children's Online Privacy Protection Act;
 • inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of andere rechten van een entiteit of persoon, met inbegrip van het schenden van iemands auteursrechten, handelsmerken, octrooien, of hun rechten van publiciteit; als een vorm van loterij of gokken is;
 • lasterlijk, eerrovend, in strijd met de persoonlijke levenssfeer, stalkend, obsceen, pornografisch, racistisch, beledigend, kwellend, bedreigend of aanstootgevend is;
 • ongeoorloofde of ongevraagde reclame, junkmail of bulkmail (ook bekend als "spamming"), kettingbrieven, of enige andere vorm van ongeoorloofd verzoek inhoudt;
 • in strijd is met enige wet of geacht kan worden in strijd te zijn met enige wet (met inbegrip van maar niet beperkt tot de wet inzake de bescherming van de telefoonconsument en wetten die weggeefacties regelen);
 • illegale activiteiten bepleit of bevordert;
 • zich voordoet als of een verkeerde voorstelling geeft van Uw connectie met een andere entiteit of persoon, of anderszins headers of identifiers manipuleert om de oorsprong van de inhoud te verhullen;
 • programma's bevat die virussen, wormen en/of "Trojaanse paarden" bevatten of andere computercode, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatie te onderbreken, te overbelasten, in te storten, te vernietigen of te beperken;
 • de normale dialoogstroom verstoort, ervoor zorgt dat een scherm sneller scrollt dan andere gebruikers kunnen typen, of anderszins handelt op een wijze die het vermogen van andere mensen aantast om via de Website aan realtime-activiteiten deel te nemen;
 • neerkomt op een "piramide" of een soortgelijke regeling;
 • zich niet houdt aan het beleid of de voorschriften die van tijd tot tijd worden vastgesteld met betrekking tot het gebruik van deze Website of de netwerken die met deze Website zijn verbonden;
 • links bevat naar andere sites die het soort inhoud bevatten dat binnen de hierboven uiteengezette beschrijvingen valt.

U stemt ermee in dat Wij te allen tijde en naar eigen goeddunken uw lidmaatschap, account of andere verbinding met onze site kunnen beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan U wegens schending van een van de bovenstaande bepalingen. U gaat ermee akkoord dat als een derde partij beweert dat materiaal dat U heeft bijgedragen aan de Website onwettig is, U de last draagt om aan te tonen dat het wettig is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle materialen die in het openbaar worden geplaatst (anders dan door het Bedrijf) of privé worden verzonden op of via deze Website uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de afzender, niet van het Bedrijf, en dat U verantwoordelijk bent voor al het materiaal dat U uploadt, plaatst of anderszins verzendt naar of via onze diensten. Daarnaast erkent u dat wij onze volledige medewerking zullen verlenen aan onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere sites, inclusief het samenwerken met wetshandhavingsinstanties bij het onderzoeken van vermoedelijke strafbare schendingen.Links

De Website kan links bevatten naar een andere Website die onder controle staat van een derde partij. Deze links worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. Bedrijf onderschrijft, bewaakt, controleert of verifieert de inhoud van geen enkele website van derden en is niet aansprakelijk voor iets dat via een link wordt bereikt.Logo's en bedrijfsnamen in sjablonen

Sjablonen worden gemaakt voor het gemak van de gebruikers en simuleren projecten voor bedrijven die zouden kunnen bestaan. De sjablonen maken echter niet opzettelijk gebruik van echte logo's, en alle namen zijn fictief. Alle overeenkomsten en eventuele gelijkenissen met bedrijfsnamen en logo's in de sjablonen zijn willekeurig en worden alleen als voorbeeld gebruikt. In het geval van het vinden van overeenkomsten die ongewenst zijn, kan de kwestie individueel worden opgelost. Daartoe kan een belangstellende een e-mail schrijven naar support@interacty.me.Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zal het bedrijf aansprakelijk zijn jegens u of enige andere partij voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, of schadevergoeding voor gederfde winst of verlies van zaken, hoe dan ook veroorzaakt en onder welke theorie van aansprakelijkheid dan ook, ongeacht of het bedrijf op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en ongeacht het falen van het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel. In geen geval zal de aansprakelijkheid van het bedrijf voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst meer bedragen dan de bedragen die het bedrijf in het kader van deze overeenkomst in de onmiddellijke zes maanden (6 maanden) heeft verdiend met de diensten, te leveren prestaties of het werkproduct die aanleiding hebben gegeven tot een dergelijke aansprakelijkheid. De disclaimers en beperkingen op garantie hierin zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de wet. Afwijzing van garantie: elke partij wijst alle andere garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, titel, ononderbroken dienstverlening of geschiktheid voor een bepaald doel. U erkent dat bedrijf specifiek alle garanties met betrekking tot de websitediensten afwijst. De diensten worden geleverd op een "as is" en "as availble" basis. Niets op de website vormt een garantie op de producten of diensten van het bedrijf.Schadeloosstelling

U stemt ermee in om het Bedrijf te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) in verband met een claim van een derde partij wanneer een dergelijke claim voortvloeit uit Uw gebruik van de producten en diensten van het Bedrijf, inclusief Uw gebruik van een link op een website of Uw indiening van informatie via de Website.Toepasselijk recht

Alle geschillen worden beheerst door de wetten van de Europese Unie, zonder rekening te houden met de beginselen van het conflictenrecht.Vorderingen wegens inbreuk

Als U van mening bent dat enige inhoud die op deze Site verschijnt inbreuk maakt op Uw auteursrechten, dan willen wij dat van U horen. Stuur de volgende informatie schriftelijk naar onze juridische afdeling op het hieronder vermelde adres:


 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan U beweert dat het geschonden is;
 • de exacte URL of een beschrijving van elke plaats waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;
 • een verklaring van U dat U te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door U, Uw agent of de wet;
 • Uw elektronische of fysieke handtekening of de elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens U op te treden, en een verklaring van U, op straffe van meineed, dat de informatie in Uw kennisgeving juist is, dat U de eigenaar bent van het auteursrecht of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.


Juridische afdeling

Adres: LV-1011 Riga, Latvia Terbatas iela 14-2, 308

E-mail: info@interacty.meHet bedrijf tracht alle vrijstellingen van aansprakelijkheid die de auteurswet eventueel biedt, te behouden.Einde en beëindiging

 • Duur van de overeenkomst
  Deze Overeenkomst gaat in op de datum waarop U voor het eerst gebruik maakt van deze Website en loopt door totdat alle abonnementen in het kader van deze Overeenkomst zijn verlopen of beëindigd.
 • Looptijd van gekochte abonnementen
  De looptijd van elk abonnement is maandelijks of jaarlijks. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, worden abonnementen automatisch verlengd voor aanvullende maandelijkse of jaarlijkse perioden, tenzij een van beide partijen de andere ten minste 1 dag voor het einde van de desbetreffende abonnementstermijn in kennis stelt van het niet verlengen van het abonnement. De prijs tijdens een automatische verlengingstermijn zal dezelfde zijn als die tijdens de onmiddellijk daaraan voorafgaande termijn, tenzij Wij U ten minste 30 dagen voor het einde van die voorafgaande termijn schriftelijk in kennis hebben gesteld van een prijsverhoging, in welk geval de prijsverhoging bij de verlenging en daarna van kracht zal zijn.
 • Beëindiging
  Een partij kan deze Overeenkomst zonder oorzaak beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij 30 dagen of onmiddellijk beëindigen na kennisgeving aan de andere partij indien de beëindiging het gevolg is van schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst.


Terugbetaling of betaling bij opzegging

Indien deze Overeenkomst door U wordt beëindigd, zullen Wij de eerstvolgende betaling niet in rekening brengen na de effectieve datum van beëindiging. Er zal geen terugbetaling worden aangeboden, wanneer een Dienst geacht wordt te zijn begonnen en, voor alle intenties en doeleinden, in uitvoering is. In geen geval zal beëindiging U ontheffen van Uw verplichting om enige vergoedingen aan Ons te betalen voor de periode voorafgaand aan de effectieve datum van beëindiging.Copyright

Copyright en andere relevante intellectuele eigendomsrechten bestaan op alle tekst met betrekking tot de diensten van de Onderneming en de volledige inhoud van deze Website.Communicatie

Contactinformatie is te vinden op Onze Website of via de vermelde telefoonnummers of mobiele telefoonnummers van de Onderneming.NIEUWS EN UPDATE EMAILS

Door standaard te registreren op de site gaat u akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven en updates. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op "Uitschrijven" in de gebruikersaccount instellingen.Andere

Deze voorwaarden bevatten de volledige Overeenkomst tussen U en het Bedrijf met betrekking tot Uw gebruik van de Diensten. Titels en kopjes van secties van deze Overeenkomst dienen uitsluitend voor het gemak en zijn niet van invloed op de interpretatie van enige bepaling van deze Overeenkomst. Een bepaling die door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Site is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.