overlay cross icon

Användarvillkor

Senast uppdaterad: 5 december 2023
Läs dessa villkor noggrant; om du går in på, registrerar dig eller använder plattformen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Du bekräftar att dessa villkor är bindande, och du bekräftar och visar ditt samtycke till dessa villkor genom att antingen: klicka på en knapp eller kryssa i en kryssruta för att godkänna dessa villkor, eller genom att registrera dig för, använda eller få tillgång till plattformen, beroende på vilket som inträffar tidigare (den "ikraftträdande dagen"). Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor och du godkänner vår användning, insamling och utlämnande av personligt identifierbar information i enlighet med vår integritetspolicy. Ditt avtal med oss om efterlevnad av dessa användarvillkor träder i kraft omedelbart när du börjar använda denna webbplats. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du härmed att alla villkor i detta avtal utgör ett erbjudande, att din användning betraktas som ett godkännande och ett tillräckligt vederlag och att du härmed är avsedd att vara juridiskt bunden av dessa villkor. Alla ändringar av detta avtal träder i kraft omedelbart. Läs igenom dessa villkor varje gång du besöker eller får tillgång till webbplatsen för att försäkra dig om att du är medveten om eventuella ändringar. Om du inte vill vara bunden av dessa användningsvillkor ska du lämna webbplatsen nu.


Följande terminologi gäller för dessa användarvillkor, sekretesspolicy och alla avtal: "Utgivare", "Kund", "Du" och "Din" avser Du, Kunden, dess agenter, konsulter, anställda, tjänstemän och direktörer som använder denna webbplats och accepterar Företagets användarvillkor. "Interacty", "Företaget", "Vi", "Webbplatsen", "Vår", "Vi" och "Oss" avser Interacty, dess agenter, konsulter, anställda, tjänstemän och styrelseledamöter. "Part" eller "parter" avser både kunden och oss, eller antingen kunden eller oss. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, betraktas som utbytbara och hänvisar därför till samma sak.


Med förbehåll för och med hänsyn till de ömsesidiga löften, villkor och överenskommelser som finns i detta avtal, vars mottagande och tillräcklighet härmed erkänns, kommer parterna överens om följande:AVTALETS RÄCKVIDD

Interacty är utvecklare och ägare av en onlineplattform som gör det möjligt att producera interaktivt innehåll som kan placeras i utgivarens inventarieförteckning genom Interactys interaktiva enheter ("Interacty-plattformen"). Interacty kan inkludera annonser i de interaktiva enheterna i syfte att tjäna pengar på inventariet. Utgivaren samtycker till och erkänner att annonsernas frekvens, placering och tidpunkt är föremål för Interactys eget gottfinnande.Företaget är en plats

Företaget fungerar som en plats där användare som följer företagets riktlinjer kan lägga upp frågesporter, omröstningar och giveaways samt hitta frågesporter, omröstningar och giveaways att lägga upp. Företaget är inte direkt inblandat i transaktionen mellan värd, frågesportare och tävlande om det inte uttryckligen anges att frågesporten, omröstningen eller utlottningen är värd för företaget. Därför har företaget ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten, moralen eller lagligheten hos någon aspekt av de frågesporter, omröstningar och giveaways som listas, sanningen eller noggrannheten i listorna, värdarnas förmåga att tillhandahålla föremål eller deltagarnas förmåga att kvalificera sig för föremålen. Företaget kan inte garantera en användares verkliga identitet, ålder och nationalitet. Du samtycker till att företaget är en mötesplats och som sådan inte är ansvarigt för innehåll, till exempel data, text, information, användarnamn, grafik, bilder, fotografier, profiler, ljud, video, föremål och länkar som publiceras av dig, andra användare eller utomstående parter via företagets webbplats. Du använder företagets produkter och/eller tjänster på egen risk.Licenser

Vi ger dig härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, världsomspännande rätt att få tillgång till och använda webbplatsens innehåll, endast med webbläsare som stöds via internet för dina egna interna ändamål, med förbehåll för användarvillkoren. Du får inte tillåta att webbplatsen används av eller till förmån för obehöriga tredje parter. Ingenting i användarvillkoren ska tolkas så att det ger dig någon rätt att överföra eller överlåta rätten att få tillgång till eller använda webbplatsen. Du får inte använda webbplatsen eller dess innehåll i någon jurisdiktion där dess innehåll eller användning är begränsad eller förbjuden enligt lag. Du får inte använda webbplatsen i något annat syfte än att lära dig mer om företaget, beställa och använda dess produkter och tjänster eller upprätthålla ditt kundkonto. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig är reserverade av företaget och/eller dess licensgivare. Du ger härmed företaget en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, royaltyfri, världsomspännande licens att använda din logotyp på vår webbplats, blogginlägg och i annat marknadsföringsmaterial. All kommunikation eller allt material som du överför till denna webbplats eller till oss, oavsett om det sker via e-post, post eller på annat sätt, oavsett anledning, kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-proprietärt. Du behåller alla rättigheter till sådan kommunikation eller sådant material, men du ger oss och våra agenter och dotterbolag en icke-exklusiv, evig och världsomspännande rätt att kopiera, distribuera, visa, utföra, publicera, översätta, anpassa, modifiera och på annat sätt använda sådant material i vilket syfte som helst, oavsett i vilken form eller i vilket medium (nu känt eller inte nu känt) det används. Vänligen lämna inte in konfidentiell eller skyddad information till oss om vi inte skriftligen har kommit överens om något annat.Integritet

Vi uppmanar dig att läsa vår sekretesspolicy och använda den för att fatta välgrundade beslut. I vår sekretesspolicy får du veta hur vi samlar in och använder information om dig och din dator eller mobila enhet, och hur du kan använda tjänsterna för att dela sådan information med andra. Om Du inte samtycker till vår integritetspolicy måste Du sluta använda våra tjänster.Företagets äganderätt

Webbplatsen består av och innehåller äganderätter som ägs av företaget och dess licensgivare. Om vi inte ger dig uttryckligt skriftligt tillstånd till motsatsen får du inte kopiera eller skapa derivat av webbplatsen av någon anledning, inklusive användning av inramningsteknik för att innesluta skyddad information. Du samtycker också till att inte göra reverse engineering eller få tillgång till vår webbplats för att skapa en konkurrerande produkt eller tjänst, skapa en produkt med liknande egenskaper, funktioner eller grafik eller kopiera några egenskaper, funktioner eller grafik. All otillåten användning av företagets immateriella rättigheter på en tredje parts webbplats eller för kommersiella ändamål är uttryckligen förbjuden.Allmänna försäkringar och garantier

Vardera parten försäkrar och garanterar den andra parten att: (i) den är en juridisk person och existerar giltigt i enlighet med lagarna i den stat och/eller det land där den är registrerad, beroende på vad som är tillämpligt, och (ii) den har befogenhet och auktoritet att underteckna och överlämna detta avtal och att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. Du försäkrar och garanterar att du inte kommer att skicka in eller publicera via forum eller på annat sätt göra tillgängligt på denna webbplats något innehåll, eller agera på ett sätt som:


 • syftar till att utnyttja eller skada barn genom att exponera dem för olämpligt innehåll, be om personligt identifierbara uppgifter eller på annat sätt bryta mot någon lag, inklusive Children's Online Privacy Protection Act;
 • gör intrång i immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör någon enhet eller person, inklusive intrång i någons upphovsrätt, varumärken, patent eller publicitetsrättigheter; utgör någon form av lotteri eller spelande;
 • förtalar, smutskastar, inkräktar på privatlivet, förföljer, är obscent, pornografiskt, rasistiskt, kränkande, trakasserande, hotfullt eller stötande;
 • utgör otillåten eller oönskad reklam, skräppost eller massutskick (även kallat "spamming"), kedjebrev eller någon annan form av otillåten uppmaning;
 • bryter mot någon lag eller kan anses bryta mot någon lag (inklusive men inte begränsat till Telephone Consumer Protection Act och lagar som reglerar giveaways);
 • förespråkar eller främjar olaglig verksamhet;
 • utger sig för att vara en annan enhet eller person eller förvränger din koppling till någon annan enhet eller person eller på annat sätt manipulerar rubriker eller identifierare för att dölja innehållets ursprung;
 • innehåller program som innehåller virus, maskar och/eller "trojanska hästar" eller någon annan datorkod, filer eller program som är utformade för att avbryta, överbelasta, kollapsa, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikation;
 • stör det normala flödet av dialog, får skärmen att rulla snabbare än vad andra användare kan skriva, eller på annat sätt agerar på ett sätt som påverkar andra personers förmåga att delta i realtidsaktiviteter via webbplatsen;
 • utgör ett pyramidspel eller liknande system;
 • bryter mot någon policy eller några regler som vid behov fastställs för användning av denna webbplats eller något nätverk som är anslutet till denna webbplats;
 • innehåller länkar till andra webbplatser som innehåller innehåll som omfattas av beskrivningarna ovan.

Du samtycker till att vi när som helst och efter eget gottfinnande kan säga upp ditt medlemskap, konto eller annan anknytning till vår webbplats utan föregående meddelande till dig om du bryter mot någon av ovanstående bestämmelser. Du samtycker till att om en tredje part hävdar att material som du har bidragit med till webbplatsen är olagligt, är det du som bär bevisbördan för att det är lagligt. Du förstår och godkänner att allt material som publiceras offentligt (annat än av företaget) eller överförs privat på eller via denna webbplats är avsändarens, inte företagets, ansvar och att du är ansvarig för allt material som du laddar upp, publicerar eller på annat sätt överför till eller via våra tjänster. Dessutom bekräftar du att vi kommer att samarbeta fullt ut med utredningar av överträdelser av system- eller nätverkssäkerheten på andra webbplatser, inklusive samarbete med brottsbekämpande myndigheter vid utredning av misstänkta brottsliga överträdelser.Länkar

Webbplatsen kan länka till en annan webbplats som kontrolleras av en tredje part. Dessa länkar tillhandahålls endast för att underlätta för dig. Företaget godkänner, övervakar, kontrollerar eller verifierar inte innehållet på någon tredje parts webbplats och är inte ansvarigt för något som nås via en länk.Logotyper och företagsnamn i mallar

Mallar skapas för att underlätta för användarna och simulerar projekt för företag som kan finnas. Mallarna använder dock inte avsiktligt riktiga logotyper och alla namn är fiktiva. Alla överensstämmelser och eventuella likheter med företagsnamn och logotyper i mallarna är slumpmässiga och används endast som exempel. Om man hittar matchningar som är oönskade kan frågan lösas individuellt. För att göra detta kan en intresserad part skriva ett e-postmeddelande till support@interacty.me.Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter ska företaget vara ansvarigt gentemot dig eller någon annan part för indirekta, tillfälliga, särskilda skador eller följdskador, eller skador för förlorad vinst eller förlust av affärsverksamhet, oavsett hur de orsakats och enligt någon teori om ansvar, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd eller annan teori om ansvar, oavsett om företaget var informerat om möjligheten av sådana skador och trots att det väsentliga syftet med någon begränsad lösning inte har uppfyllts. Företagets ansvar som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal får under inga omständigheter överstiga de belopp som företaget tjänat in enligt detta avtal under de närmaste sex månaderna (6 månader) från de tjänster, leveranser eller arbetsprodukter som ger upphov till sådant ansvar. De ansvarsfriskrivningar och begränsningar av garantin som anges här gäller i största möjliga utsträckning enligt lag. Undantag från garantier: Varje part frånsäger sig alla andra garantier, inklusive men inte begränsat till garantier om säljbarhet, äganderätt, oavbruten service eller lämplighet för ett visst ändamål. Du bekräftar att företaget uttryckligen frånsäger sig alla garantier i samband med webbplatsens tjänster. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga. Ingenting på webbplatsen utgör en garanti för företagets produkter eller tjänster.Skadestånd

Du samtycker till att ersätta och hålla företaget skadeslöst från alla skador, avgifter och kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden) i samband med krav från tredje part där sådana krav uppstår till följd av din användning av företagets produkter och tjänster, inklusive din användning av en länk på en webbplats eller din inlämning av information via webbplatsen.Tillämplig lag

Alla tvister regleras av Europeiska unionens lagar utan hänsyn till eventuella lagvalsregler.Krav på intrång

Om du anser att något innehåll på den här webbplatsen gör intrång i dina upphovsrättsliga rättigheter vill vi höra från dig. Vänligen skicka följande information skriftligen till vår juridiska avdelning på den adress som anges nedan:


 • Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;
 • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har kränkts;
 • Den exakta webbadressen eller en beskrivning av varje plats där det påstådda intrångsmaterialet finns;
 • ett uttalande från dig att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte har godkänts av dig, ditt ombud eller lagen;
 • Din elektroniska eller fysiska signatur eller den elektroniska eller fysiska signaturen av den person som är auktoriserad att agera på dina vägnar, och ett uttalande av dig, som du gör under straffrättslig påföljd av mened, att informationen i ditt meddelande är korrekt, att du är upphovsrättsinnehavaren eller auktoriserad att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.


Juridiska avdelningen

Adress: LV-1011 Riga, Latvia Terbatas iela 14-2, 308

E-post: info@interacty.meFöretaget strävar efter att bevara alla undantag från ansvar som kan vara tillgängliga enligt upphovsrättslagen, men anger inte nödvändigtvis att det är en tjänsteleverantör.Villkor och uppsägning

 • Avtalets giltighetstid
  Detta avtal börjar gälla från och med det datum då du använder denna webbplats för första gången och fortsätter tills alla abonnemang enligt detta avtal har löpt ut eller sagts upp.
 • Giltighetstid för köpta prenumerationer
  Varje prenumeration är månatlig eller årlig. Om inget annat anges skriftligen förnyas abonnemangen automatiskt för ytterligare månads- eller årsperioder, såvida inte någon av parterna meddelar den andra parten att abonnemanget inte förnyas minst en dag före utgången av den aktuella abonnemangsperioden. Prissättningen under en period med automatisk förnyelse kommer att vara densamma som under den omedelbart föregående perioden, såvida vi inte har gett dig ett skriftligt meddelande om en prishöjning minst 30 dagar före utgången av den föregående perioden, i vilket fall prishöjningen kommer att träda i kraft vid förnyelsen och därefter.
 • Uppsägning
  En part kan säga upp detta avtal utan orsak med 30 dagars skriftligt meddelande till den andra parten eller säga upp det omedelbart efter meddelande till den andra parten om uppsägningen beror på brott mot villkoren i detta avtal.


Återbetalning eller betalning vid uppsägning

Om detta avtal sägs upp av dig kommer vi inte att debitera nästa betalningsavgift efter uppsägningsdatumet. Ingen återbetalning ska erbjudas om en tjänst anses ha påbörjats och i alla avseenden och syften är på gång. Under inga omständigheter kommer uppsägningen att befria dig från din skyldighet att betala avgifter som ska betalas till oss för perioden före uppsägningens faktiska datum.Meddelande om upphovsrätt

Upphovsrätt och andra relevanta immateriella rättigheter finns för all text som rör företagets tjänster och hela innehållet på denna webbplats.Kommunikation

Kontaktinformation finns på vår webbplats eller via företagets angivna telefon- eller mobilnummer.NYHETER OCH UPPDATERINGAR VIA E-POST

Genom att som standard registrera dig på webbplatsen godkänner du att få nyhetsbrev och uppdateringar. Du kan återkalla ditt samtycke genom att klicka på "Avsluta prenumeration" i inställningarna för användarkontot.Övriga

Dessa villkor innehåller hela avtalet mellan dig och företaget med avseende på din användning av tjänsterna. Titlar och rubriker på avsnitt i detta avtal är endast för att underlätta och ska inte påverka tolkningen av någon bestämmelse i detta avtal. Varje villkor som anses ogiltigt av en behörig domstol påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av övriga villkor i detta avtal. Webbplatsen är inte avsedd för barn under 13 år.