overlay cross icon

Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2023 r.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków; uzyskując dostęp, rejestrując się lub korzystając z Platformy, użytkownik zgadza się na przestrzeganie tych Warunków. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Warunki są wiążące, a także potwierdza i potwierdza swoją zgodę na te warunki poprzez: kliknięcie przycisku lub zaznaczenie pola wyboru w celu akceptacji niniejszych Warunków; lub rejestrację, korzystanie lub dostęp do Platformy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej ("Data wejścia w życie"). Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania i wyrażasz zgodę na wykorzystanie, gromadzenie i ujawnianie przez nas informacji umożliwiających identyfikację osób zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Twoja umowa z nami dotycząca zgodności z tymi warunkami użytkowania staje się skuteczna natychmiast po rozpoczęciu korzystania z tej strony. Poprzez kontynuację korzystania z tej strony internetowej niniejszym zgadzasz się, że wszystkie warunki tej umowy składają się na ofertę, twoje użycie jest uważane za akceptację i wystarczającą zapłatę i jesteś niniejszym przeznaczony do bycia prawnie związanym z tymi warunkami. Wszystkie modyfikacje wprowadzone do tej umowy są skuteczne natychmiast. Proszę przejrzeć te warunki za każdym razem, gdy odwiedzasz lub uzyskujesz dostęp do strony internetowej, aby upewnić się, że jesteś świadomy wszelkich zmian. Jeśli nie chcą Państwo być związani niniejszymi warunkami użytkowania, prosimy o opuszczenie strony internetowej.


Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków Świadczenia Usług, Polityki Prywatności oraz wszelkich lub wszystkich Umów: "Wydawca", "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, Klienta, jego agentów, konsultantów, pracowników, urzędników i dyrektorów uzyskujących dostęp do tej Witryny i akceptujących Warunki korzystania z usług firmy. "Interacty", "Company", "Ourselves", "Website", "Our", "We" i "Us", odnosi się do Interacty jej agentów, konsultantów, pracowników, urzędników i dyrektorów. "Strona" lub "Strony", odnosi się zarówno do Klienta, jak i Ourselves, albo do Klienta lub Ourselves. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są przyjmowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.


Z zastrzeżeniem i z uwzględnieniem wzajemnych obietnic, warunków i porozumień zawartych w niniejszym dokumencie, których otrzymanie i wystarczalność zostają niniejszym potwierdzone, strony uzgadniają, co następuje:ZAKRES UMOWY

Interacty jest twórcą i właścicielem platformy internetowej, umożliwiającej tworzenie i produkcję treści interaktywnych, które mogą być umieszczane w Inwentarzu Wydawcy poprzez Jednostki Interaktywne Interacty ("Platforma Interacty"). Interacty może umieszczać Reklamy w ramach Jednostek Interaktywnych w celu monetyzacji Inwentarza. Wydawca zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że częstotliwość, umieszczenie i czas emisji reklam zależy od wyłącznego uznania Interacty.Firma jest miejscem

Firma działa jako miejsce, w którym użytkownicy, którzy przestrzegają zasad firmy, mogą umieszczać quizy, ankiety i nagrody, jak również znajdować quizy, ankiety i nagrody do umieszczenia. Firma nie jest bezpośrednio zaangażowana w transakcje pomiędzy gospodarzem, uczestnikami quizu i uczestnikami konkursu, chyba że wyraźnie zaznaczono, że quiz, ankieta lub konkurs są prowadzone przez Firmę. W rezultacie, firma nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem, moralnością i legalnością żadnego z aspektów quizów, ankiet i konkursów, prawdziwością i dokładnością ogłoszeń, zdolnością gospodarzy do dostarczenia przedmiotów lub zdolnością uczestników do zakwalifikowania się do nagród. Firma nie może zagwarantować prawdziwej tożsamości, wieku i narodowości użytkownika. Użytkownik zgadza się, że Firma jest miejscem i jako taka nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, na przykład dane, tekst, informacje, nazwy użytkowników, grafiki, obrazy, zdjęcia, profile, audio, wideo, przedmioty i linki zamieszczone przez Użytkownika, innych użytkowników lub osoby zewnętrzne za pośrednictwem Strony Firmy. Użytkownik korzysta z produktów i usług Firmy na własne ryzyko.Licencje

Niniejszym przyznajemy Użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne, ogólnoświatowe prawo do dostępu i korzystania z zawartości Witryny, wyłącznie za pomocą obsługiwanych przeglądarek za pośrednictwem Internetu, dla własnych celów wewnętrznych, z zastrzeżeniem Warunków korzystania z Witryny. Użytkownik nie może zezwolić na korzystanie z Witryny przez lub na rzecz nieuprawnionych osób trzecich. Żadne z postanowień Warunków Korzystania z Serwisu nie może być interpretowane jako przyznanie Użytkownikowi jakiegokolwiek prawa do przeniesienia lub przypisania praw do dostępu lub korzystania z Serwisu. Użytkownik nie będzie korzystał z Witryny lub jej zawartości w żadnej jurysdykcji, w której jej zawartość lub wykorzystanie jest ograniczone lub zabronione przez prawo. Użytkownik nie będzie korzystał ze Strony w żadnym innym celu niż zdobywanie wiedzy o Spółce, zamawianie i korzystanie z jej produktów i usług oraz prowadzenie konta klienta. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi są zastrzeżone przez Spółkę i/lub jej licencjodawców. Użytkownik niniejszym udziela Spółce ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej licencji na wykorzystanie logo Użytkownika na Stronie, we wpisach na blogu oraz w innych materiałach marketingowych. Wszelkie komunikaty lub materiały, które użytkownik przekazuje na tę stronę lub do nas, czy to za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub innych środków, z jakiegokolwiek powodu, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Zachowując wszelkie prawa do takich wiadomości lub materiałów, użytkownik przyznaje nam, naszym agentom i podmiotom stowarzyszonym niewyłączne, bezterminowe i ogólnoświatowe prawo do kopiowania, dystrybucji, wyświetlania, wykonywania, publikowania, tłumaczenia, dostosowywania, modyfikowania i innego wykorzystywania takich materiałów w dowolnym celu, niezależnie od formy lub nośnika (obecnie znanego lub nie), w którym są one wykorzystywane. Prosimy nie przesyłać nam informacji poufnych lub zastrzeżonych, chyba że wspólnie uzgodniliśmy inaczej na piśmie.Prywatność

Zachęcamy do zapoznania się z Naszą Polityką Prywatności i korzystania z niej w celu podejmowania świadomych decyzji. Nasza Polityka Prywatności mówi o tym, jak zbieramy i wykorzystujemy informacje o użytkowniku i jego komputerze lub urządzeniu mobilnym, a także o tym, jak użytkownik może korzystać z Usług, aby udostępniać takie informacje innym. Jeśli nie zgadzasz się z Naszą Polityką Prywatności, to musisz przestać korzystać z Naszych usług.Prawa własności firmy

Strona składa się i zawiera prawa własności należące do Firmy i jej licencjodawców. O ile nie udzielimy użytkownikowi wyraźnej pisemnej zgody na odmienne działanie, użytkownik nie może kopiować ani tworzyć dzieł pochodnych Witryny z jakiegokolwiek powodu, w tym wykorzystywać technologii kadrowania w celu zamknięcia informacji zastrzeżonych. Użytkownik zgadza się również nie stosować inżynierii wstecznej ani nie uzyskiwać dostępu do naszej witryny w celu stworzenia konkurencyjnego produktu lub usługi, stworzenia produktu wykorzystującego podobne cechy, funkcje lub grafikę, ani nie kopiować żadnych cech, funkcji lub grafik. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie własności intelektualnej Firmy na stronie internetowej osób trzecich lub w celach komercyjnych jest wyraźnie zabronione.Ogólne oświadczenia i gwarancje

Każda strona oświadcza i gwarantuje drugiej stronie, że: (i) Jest osobą prawną i ważnie istniejącą zgodnie z prawem swojego stanu i/lub kraju, w którym została założona, w zależności od sytuacji; oraz (ii) Posiada moc i upoważnienie do zawarcia i dostarczenia niniejszej Umowy oraz do wykonania swoich zobowiązań wynikających z niej. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani publikować poprzez fora lub w inny sposób udostępniać na tej Stronie żadnych treści, ani działać w sposób, który:


 • ma na celu wykorzystanie lub skrzywdzenie dzieci poprzez narażenie ich na nieodpowiednie treści, prośbę o podanie danych osobowych lub w inny sposób narusza jakiekolwiek prawo, w tym Children's Online Privacy Protection Act;
 • narusza jakąkolwiek własność intelektualną lub inne prawa jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, w tym narusza czyjeś prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub ich prawa do wizerunku; stanowi jakąkolwiek formę loterii lub hazardu;
 • zniesławia, szkaluje, narusza prywatność, prześladuje, jest obsceniczna, pornograficzna, rasistowska, obraźliwa, nęka, grozi lub obraża;
 • stanowi nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, śmieci lub masową pocztę elektroniczną (znaną również jako "spam"), łańcuszki, wszelkie inne formy nieautoryzowanej akwizycji;
 • narusza jakiekolwiek przepisy prawa lub może być uznany za naruszający jakiekolwiek przepisy prawa (w tym m.in. Ustawę o ochronie konsumentów w branży telefonicznej oraz przepisy regulujące kwestie związane z promocjami);
 • popiera lub promuje nielegalną działalność;
 • podszywa się lub błędnie przedstawia swoje powiązanie z jakimkolwiek innym podmiotem lub osobą lub w inny sposób manipuluje nagłówkami lub identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia treści;
 • zawiera programy, które zawierają wirusy, robaki i/lub "konie trojańskie" lub jakiekolwiek inne kody komputerowe, pliki lub programy zaprojektowane w celu przerwania, przeciążenia, zawalenia, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
 • zakłóca normalny przepływ dialogu, powoduje, że ekran przewija się szybciej niż inni użytkownicy są w stanie pisać, lub w inny sposób działa w sposób, który wpływa na zdolność innych osób do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem strony internetowej;
 • stanowi "piramidę" lub podobny schemat;
 • nie przestrzega żadnych zasad lub przepisów ustanowionych od czasu do czasu dotyczących korzystania z tej strony lub sieci połączonych z tą stroną;
 • zawiera linki do innych stron zawierających treści, które mieszczą się w opisach podanych powyżej.

Zgadzasz się, że możemy w każdej chwili i według naszego uznania zakończyć twoje członkostwo, konto lub inne powiązanie z naszą witryną bez uprzedniego powiadomienia cię za naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień. Zgadzasz się, że jeśli strona trzecia twierdzi, że materiał, który udostępniłeś na Stronie jest niezgodny z prawem, to na Tobie spoczywa ciężar udowodnienia, że jest on zgodny z prawem. Użytkownik rozumie i zgadza się, że wszystkie materiały publicznie zamieszczone (poza Firmą) lub prywatnie przesyłane na lub za pośrednictwem tej strony są wyłączną odpowiedzialnością nadawcy, a nie Firmy, i że użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które przesyła, publikuje lub w inny sposób przekazuje do lub za pośrednictwem naszych usług. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że będziemy w pełni współpracować w dochodzeniach dotyczących naruszeń bezpieczeństwa systemów lub sieci w innych witrynach, w tym współpracować z organami ścigania w dochodzeniu dotyczącym podejrzeń o popełnienie przestępstwa.Linki

Strona internetowa może zawierać linki do innej strony internetowej znajdującej się pod kontrolą osoby trzeciej. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody. Firma nie popiera, nie monitoruje, nie kontroluje ani nie weryfikuje zawartości żadnej ze stron internetowych osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za nic, co jest dostępne za pośrednictwem linku.Loga i nazwy firm w szablonach

Szablony tworzone są dla wygody użytkowników i symulują projekty dla firm, które mogą istnieć. Szablony nie wykorzystują jednak celowo prawdziwych logotypów, a wszystkie nazwy są fikcyjne. Wszystkie dopasowania i wszelkie podobieństwa do nazw firm i logo w szablonach są przypadkowe i są używane tylko jako przykłady. W przypadku znalezienia dopasowań, które są niepożądane, sprawa może być rozwiązana indywidualnie. W tym celu zainteresowany może napisać maila na adres support@interacty.me.Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma nie będzie odpowiedzialna wobec użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe szkody, lub szkody za utracone zyski lub utratę biznesu, niezależnie od przyczyny i teorii odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód i niezależnie od tego, że nie spełniła zasadniczego celu jakiegokolwiek ograniczonego środka zaradczego. W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy wynikająca z lub w związku z niniejszą umową nie może przekroczyć kwot zarobionych przez firmę w ramach niniejszej umowy w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (6 miesięcy) od wykonania usług, dostaw lub produktów pracy, które spowodowały taką odpowiedzialność. Wyłączenia i ograniczenia gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Wyłączenie gwarancji: każda ze stron wyłącza wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej, tytułu, nieprzerwanego świadczenia usług lub przydatności do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji dotyczących usług internetowych. Usługi są świadczone na zasadzie "jak jest" i "jak dostępne". Nic na stronie nie stanowi gwarancji na produkty lub usługi firmy.Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Spółkę przed wszelkimi szkodami, opłatami i wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi) związanymi z roszczeniami osób trzecich, gdy takie roszczenia wynikają z korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Spółki, w tym z korzystania przez Użytkownika z linku na stronie internetowej lub przesyłania informacji za pośrednictwem Strony.Prawo właściwe

Wszelkie spory podlegają prawu Unii Europejskiej bez względu na jakiekolwiek zasady kolizji prawa.Roszczenia z tytułu naruszenia przepisów

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść pojawiająca się na tej stronie narusza Twoje prawa autorskie, chcemy się z Tobą skontaktować. Prosimy o przekazanie następujących informacji na piśmie do naszego Działu Prawnego na adres podany poniżej:


 • Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail;
 • opis dzieła chronionego prawem autorskim, które zdaniem Użytkownika zostało naruszone;
 • dokładny adres URL lub opis każdego miejsca, w którym znajdują się domniemane materiały naruszające prawo;
 • oświadczenie Użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne użycie nie zostało dopuszczone przez Użytkownika, jego przedstawiciela lub prawo;
 • Twój elektroniczny lub fizyczny podpis lub elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w Twoim imieniu oraz oświadczenie Użytkownika złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że informacje zawarte w Twoim zawiadomieniu są dokładne, że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.


Dział prawny

Adres: LV-1011 Riga, Latvia Terbatas iela 14-2, 308

Email: info@interacty.meFirma stara się zachować wszelkie zwolnienia z odpowiedzialności, które mogą być dostępne w ramach prawa autorskiego, ale nie musi zastrzegać, że jest dostawcą usług.Termin i wypowiedzenie

 • Okres obowiązywania umowy
  Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu, w którym Użytkownik po raz pierwszy korzysta z tej Strony i trwa do momentu, w którym wszystkie subskrypcje w ramach tej Umowy wygasną lub zostaną rozwiązane.
 • Okres obowiązywania zakupionych subskrypcji
  Okres obowiązywania każdej subskrypcji jest miesięczny lub roczny. O ile nie zostanie to inaczej określone na piśmie, subskrypcje będą automatycznie odnawiane na kolejne okresy miesięczne lub roczne, chyba że jedna ze stron przekaże drugiej powiadomienie o braku odnowienia na co najmniej 1 dzień przed końcem danego okresu subskrypcji. Ceny w okresie automatycznego odnowienia będą takie same jak w okresie bezpośrednio poprzedzającym, chyba że otrzymamy pisemne powiadomienie o podwyżce cen co najmniej 30 dni przed końcem tego okresu, w którym to przypadku podwyżka cen będzie obowiązywała w momencie odnowienia i później.
 • Zakończenie
  Strona może rozwiązać niniejszą umowę bez podania przyczyny za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem drugiej strony lub rozwiązać ją w trybie natychmiastowym za wypowiedzeniem drugiej strony, jeżeli wypowiedzenie jest spowodowane naruszeniem warunków niniejszej umowy.


Zwrot lub płatność po rozwiązaniu umowy

Jeżeli Umowa zostanie rozwiązana przez Klienta, nie będziemy pobierać kolejnej opłaty za płatność po dacie skutecznego rozwiązania. Nie oferujemy żadnych zwrotów w przypadku, gdy Usługa jest uważana za rozpoczętą i jest, dla wszystkich zamiarów i celów, w trakcie realizacji. W żadnym wypadku wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczenia wszelkich opłat należnych nam za okres poprzedzający datę skutecznego wypowiedzenia.Informacja o prawach autorskich

Prawa autorskie i inne odpowiednie prawa własności intelektualnej istnieją w odniesieniu do wszystkich tekstów dotyczących usług Firmy i pełnej zawartości tej strony.Komunikacja

Dane kontaktowe można znaleźć na Naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem podanych przez Firmę numerów telefonu lub telefonu komórkowego.WIADOMOŚCI I AKTUALIZACJE

Rejestrując się na stronie wyrażasz zgodę na otrzymywanie newsletterów i aktualizacji. Możesz cofnąć swoją zgodę klikając "Unsubscribe" w ustawieniach konta użytkownika.Inne

Niniejsze warunki zawierają całą umowę pomiędzy Użytkownikiem a Firmą w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z Usług. Tytuły i nagłówki sekcji tej Umowy służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na konstrukcję jakiegokolwiek postanowienia tej Umowy. Każde postanowienie uznane za nieważne przez właściwy sąd nie wpływa na ważność i wykonalność innych postanowień niniejszej Umowy. Strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia.