overlay cross icon

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2023 r.
Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do Interacty.me i wszelkich powiązanych z nią witryn internetowych, aplikacji i innych usług cyfrowych, w związku z którymi niniejsza Polityka prywatności jest powiązana lub zamieszczona (łącznie "Usługi"). Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do informacji, które są zbierane offline lub przez jakiekolwiek strony internetowe lub usługi osób trzecich, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem Usług. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób SIA Holge ("Interacty") gromadzi i wykorzystuje dane i informacje, które mogą identyfikować lub mogą być bezpośrednio powiązane z indywidualną osobą ("Dane osobowe"). Interacty szanuje Państwa prawo do prywatności. Możliwość dokonywania przez Państwa świadomych wyborów dotyczących wykorzystania Państwa informacji jest dla nas ważna. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady firmy Interacty dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i ochrony wszelkich informacji, które otrzymujemy, w tym Państwa Danych osobowych (jeśli takie są). Interacty zapewnia platformę, na której wydawcy treści ("Twórcy treści") mogą tworzyć, osadzać i udostępniać interaktywne jednostki treści, w tym między innymi: quizy online, galerie zdjęć, gry pamięciowe lub inne funkcje ("Platforma"), które mogą być rozpowszechniane i oferowane w witrynie internetowej, aplikacji, aplikacji mobilnej lub usłudze wydawcy treści ("Witryna twórcy treści"), a użytkownicy końcowi Witryny twórcy treści mogą wchodzić w interakcje z ("Użytkownicy końcowi"). W niniejszej polityce "Twórca treści" odnosi się do każdej osoby trzeciej, która pobiera, wdraża lub korzysta z Platformy i/lub Usług.Dane osobowe użytkownika z wykorzystaniem

Jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, firma Interacty będzie przetwarzać, wykorzystywać lub udostępniać Dane osobowe użytkownika osobom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika lub w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Firma Interacty ujawni Dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności lub w przypadkach wymaganych przez prawo, przepisy, wezwanie lub nakaz sądowy. Firma Interacty wykorzystuje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów wewnętrznych - na przykład w związku z oferowaniem Usług, w celu pomocy w diagnozowaniu problemów z serwerami firmy Interacty, w celu zwiększenia użyteczności Usług firmy Interacty lub w celu ulepszenia Platformy.Firma Interacty może wykorzystywać gromadzone informacje, w tym Dane osobowe, w celu zapewnienia Użytkownikowi Usług oraz w celu dostarczenia Użytkownikowi reklam, które zdaniem firmy Interacty mogą być dla niego bardziej przydatne lub interesujące. Firma Interacty może kompilować zbiorcze informacje statystyczne dotyczące różnych aplikacji mobilnych i Użytkowników końcowych ("Informacje statystyczne"). Informacje statystyczne pomagają zrozumieć trendy i potrzeby klientów, dzięki czemu można rozważyć wprowadzenie nowych produktów i usług, a istniejące produkty i usługi mogą zostać ulepszone i dostosowane do życzeń klientów. Informacje statystyczne są anonimowe i same w sobie nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika końcowego ani klienta firmy Interacty. Firma Interacty może udostępniać takie Informacje statystyczne swoim partnerom lub innym osobom trzecim, bez ograniczeń, na warunkach handlowych, które firma Interacty może określić według własnego uznania. Dane osobowe nie są przekazywane ani ujawniane osobom trzecim w sposób inny niż określony w niniejszej Polityce prywatności.Cookies

Plik cookie to niewielki fragment tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany na jego komputerze lub urządzeniu mobilnym. Wszystkie pliki cookie wykorzystywane przez Interacty są trwałymi plikami cookie, tzn. będą przechowywane na urządzeniu Użytkownika po wygaśnięciu sesji przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie, ale Użytkownik może zmienić to ustawienie, aby jego przeglądarka albo odrzucała wszystkie pliki cookie, albo informowała go, kiedy plik cookie jest wysyłany. Pliki cookie umieszczone na komputerze Użytkownika końcowego będą przesyłać Dane osobowe Użytkownika końcowego, jak określono powyżej, do firmy Interacty w celach określonych powyżej. Interacty wykorzystuje również pliki cookie, aby pomóc w personalizacji doświadczeń Użytkownika z Interacty. Mogą to być "trwałe" pliki cookie, które mogą być używane do zapisywania ustawień i dostosowań Twórcy treści podczas wizyt w witrynie. Użytkownik ma również możliwość usunięcia wszelkich istniejących plików cookie w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Niektóre funkcje Usług Interacty mogą nie działać prawidłowo, gdy pliki cookie są wyłączone lub usunięte.Dane, które Interacty zbiera od użytkowników

Interacty wykorzystuje Usługi do gromadzenia informacji dotyczących działań i operacji użytkowników, którzy wchodzą w interakcję z Platformą lub wchodzą w interakcję z dowolnymi treściami, które mogą być dostępne za pośrednictwem Platformy. Mogą to być następujące dane: agent użytkownika przeglądarki, język, adres IP, referrer oraz wszystkie działania podejmowane przez Użytkownika.Dane, które Interacty zbiera od twórców treści

Aby korzystać z Platformy lub Usług, twórcy Treści muszą zarejestrować się na stronie internetowej Interacty i utworzyć konto poprzez podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail oraz innych informacji. Interacty utworzy również unikalny identyfikator użytkownika dla każdego użytkownika.Dane, które Interacty zbiera od odwiedzających

Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Interacty.me, możemy zbierać informacje z komputera lub urządzenia, z którego korzysta, aby uzyskać dostęp do Usług, takie jak typ systemu operacyjnego, ustawienia językowe, typ przeglądarki, domena i inne ustawienia systemowe.Ochrona danych i niezawodność

Interacty przestrzega obowiązujących przepisów prawa i ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony Danych osobowych przekazywanych do Interacty poprzez wdrożenie odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków ochrony, takich jak szyfrowanie danych, kopie zapasowe, protokoły SSL, zaufane bramki płatności i inne. Środki te będą stale dostosowywane i aktualizowane zgodnie z obowiązującymi standardami branżowymi.Witryny mediów społecznościowych i widżety stron trzecich

Interacty może zamieszczać łącza do innych stron internetowych osób trzecich, które zapewniają przydatne informacje/usługi. Wszelkie informacje podawane przez użytkownika na połączonych stronach są przekazywane bezpośrednio tej stronie trzeciej i podlegają polityce prywatności dostawcy tej strony trzeciej. Firma Interacty nie ponosi odpowiedzialności za treść lub praktyki ochrony prywatności stron internetowych, do których zamieszcza łącza. Linki z witryny firmy Interacty do stron trzecich lub innych witryn są udostępniane dla wygody użytkownika. Użytkownik powinien zapoznać się z praktykami ochrony prywatności każdej strony internetowej przed przekazaniem im Danych osobowych.Inne zastosowania lub przekazywanie informacji o użytkowniku

Firma Interacty ujawni wszelkie informacje, w tym Dane osobowe, w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Firma Interacty będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazem sądowym żądającym lub nakazującym jej ujawnienie tożsamości, zachowania lub treści cyfrowych jakiegokolwiek użytkownika podejrzanego o udział w nielegalnym lub naruszającym prawo zachowaniu. Wykorzystanie Danych osobowych opisane w niniejszej Polityce prywatności może być realizowane przez firmę Interacty lub jej dostawców usług. Podczas dostarczania Platformy i usług firma Interacty może korzystać z podwykonawców lub dostawców usług, którzy znajdują się w krajach innych niż kraj użytkownika, w tym w krajach, które mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, i przekazywać im dane osobowe, które firma Interacty gromadzi i przetwarza zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszego dokumentu. Interacty korzysta obecnie z Amazon Web Services jako dostawcy usług w chmurze i przechowywania danych, którego serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych i na których przechowywane są informacje uzyskane z Platformy lub strony internetowej Interacty. Warunki i polityka prywatności Amazom Web Services są dostępne pod adresem: https://aws.amazon.com/ru/service-terms i tam: https://aws.amazon.com/ru/privacy. Usługi w chmurze posiadają certyfikat Privacy Shield (informacje można znaleźć tutaj: https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center). Interacty korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google umieszcza pliki cookie na komputerze Użytkownika w celu analizy korzystania przez niego z Platformy i strony internetowej Interacty. Informacje zebrane przez plik cookie są przekazywane i przechowywane na serwerach Google zlokalizowanych w USA. Interacty podejmuje komercyjnie uzasadnione starania, aby wykorzystać usługę anonimizacji IP Google, tj. usługę oferowaną przez Google, dzięki której adres IP Użytkownika zostanie skrócony przed przekazaniem go do USA. Po skróceniu adresu IP zebrane dane nie mogą być bezpośrednio przyporządkowane do danego użytkownika. Google będzie przetwarzać i wykorzystywać zebrane informacje w imieniu Interacty w celu analizy korzystania przez Użytkownika z Platformy i strony internetowej Interacty, tworzenia odpowiednich raportów oraz świadczenia na rzecz Interacty pewnych innych usług związanych z korzystaniem z Platformy i strony internetowej Interacty. Adres IP zebrany przez plik cookie nie będzie zestawiany z innymi danymi Google. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby odrzucała ona wszystkie pliki cookies osób trzecich. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili usunąć istniejące pliki cookie ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może również sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez Google cookie poprzez zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, którą można pobrać pod następującym hiperłączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących Google Analytics, należy zapoznać się z przykładowymi warunkami Google terms of use i privacy policy. Interacty może udostępniać niektóre informacje zebrane za pośrednictwem Platformy pewnym zaufanym partnerom i/lub platformom technologicznym w celu prezentowania Użytkownikom spersonalizowanych reklam. W takich przypadkach praktyki przekazywania i przechowywania informacji są regulowane przez polityki dostarczone przez takich partnerów i/lub platformy technologiczne. Firma Interacty podejmuje komercyjnie uzasadnione starania, aby zapewnić, że wszyscy jej dostawcy usług będą podlegać zobowiązaniom do nieujawniania i niewykorzystywania danych oraz będą zobowiązani do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami firmy Interacty zawartymi w oddzielnej umowie o przetwarzaniu danych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Niemniej jednak w niektórych krajach, w których znajdują się dostawcy usług firmy Interacty, poziom ochrony danych osobowych i innych informacji może nie być tak wysoki, jak w kraju zamieszkania lub prowadzenia działalności przez użytkownika. Interacty może przekazać swoje bazy danych zawierające Dane osobowe Użytkowników w związku ze sprzedażą swojej firmy lub aktywów lub jakiejkolwiek ich części, która wymaga wykorzystania baz danych. Interacty może przekazywać Dane osobowe do innych krajów, których przepisy dotyczące prywatności mogą nie zapewniać takiej ochrony jak w miejscu zamieszkania użytkownika. Przekazując nam swoje Dane osobowe, wyrażasz zgodę na przekazywanie swoich Danych osobowych do innych krajów w celu ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a także na późniejsze przekazywanie takich informacji zgodnie z innymi warunkami niniejszej Polityki prywatności.Usuwanie danych użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać od Interacty informacji dotyczących jego Danych osobowych przechowywanych w Interacty, ich pochodzenia, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane zostały przekazane oraz celu przechowywania. Na pisemny wniosek Użytkownika firma Interacty podejmie wszelkie komercyjnie uzasadnione starania w celu usunięcia wszelkich przekazanych jej informacji, chyba że będzie to wymagane w celu dalszej realizacji umowy z Klientem lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Interacty nie może przywrócić informacji, które zostały przez nią usunięte. W celu wykonania któregokolwiek z tych praw Użytkownik może skontaktować się z Interacty, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@interacty.me.Serwisowe komunikaty e-mailowe

Możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail lub inne wiadomości dotyczące nas lub naszych produktów i usług. Poprzez Politykę Prywatności lub korzystanie z Usług, wyrażasz zgodę na otrzymywanie takich wiadomości handlowych. Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z naszej listy mailingowej i zaprzestać otrzymywania przyszłych wiadomości od nas, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji umieszczonego na dole każdej wiadomości lub wysyłając do nas e-mail na adres support@interacty.me. Będziesz miał również możliwość rezygnacji z wiadomości handlowych w każdym takim e-mailu lub innej wiadomości, którą wysyłamy. Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do wysyłania użytkownikowi komunikatów związanych z usługami, w tym ogłoszeń o usługach i wiadomości administracyjnych, związanych z jego kontem lub transakcjami przy użyciu Usług bez oferowania użytkownikowi możliwości rezygnacji z ich otrzymywania, chyba że użytkownik anuluje swoje konto.Stosowanie Interacty przez niemowlęta

Firma Interacty nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. W przypadku uzyskania informacji, że osoba w wieku poniżej 13 lat zapisała się na kurs bez zgody rodziców, prosimy o natychmiastowe napisanie do nas support@interacty.me.Zmiany w polityce

Interacty może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności - zachęcamy do jej okresowego przeglądania. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki. Jeśli będzie to wymagane na mocy obowiązującego prawa, przekażemy użytkownikowi pisemne powiadomienie o naszych zmianach. Nie będziemy wprowadzać zmian, które mają istotny skutek wsteczny, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani. Dalsze korzystanie z Usług przez użytkownika oznacza akceptację zmienionych zasad. Zmienione zasady zastępują wszystkie poprzednie wersje, zawiadomienia lub oświadczenia dotyczące tych zasad.Sugestie / Pytania / Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem info@interacty.me.